Loading...
Utazásszervervezőknek
0

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozza a Trimedio Média Kft.. (1047 Budapest, Baross utca 37. földszint 1., Adószám: 22666749-2-41, a továbbiakban: „Szolgáltató”) és az Tripfinder.hu internetes utazáskereső portál (a továbbiakban: „Webportál”) szolgáltatásait Utazásszervezőként igénybe vevő felhasználók közötti szerződésekre vonatkozó feltételeket. Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben kizárólag jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak. Jelen dokumentum folyamatosan elérhető a Webportálon.

 

Hirdetők: azok az utazásszervezők (túraszervezők), akik saját hatáskörben kirándulást, túrákat, vagy egyéb nyilvánosan elérhető szabaidős programokat szerveznek meg és bonyolítanak le.

 

Hirdetés: az Utazásszervező által közzétett olyan utazási vagy programajánlat, melyet saját hatáskörében szervez és bonyolít le. Ez lehet nyaralási ajánlat, túra, kirándulás, vagy más szabadidős tevékenység.

 

Utazás: Az alábbi szövegkörnyezetben az “Utazás” kifejezés alatt mindennemű hirdetett program értendő. Beleértve, de a teljesség igénye nélkül: nyaralás, túra, kirándulás.

 

1.) Alapvető rendelkezések - a lényeg röviden

 1. A Szolgáltató technikai hátteret biztosít a Hirdetők hirdetésének közzétételéhez, illetve a Hirdetők részére kiegészítő szolgáltatásokat nyújt. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a hirdetések online publikálására, továbbá a jelen ÁSZF-ben leírt egyéb szolgáltatásokra korlátozódik. A Szolgáltató üzleti modellje szerint az alaphirdetés ingyenes. A fizetős extra szolgáltatásokat a Hirdetőknek kifejezetten meg kell rendelni, és a fizetést on-line teljesíteni kell.

 2. A Hirdetők a regisztrációval kifejezetten hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató direkt marketing (reklám) célú leveleket és a szolgáltatással kapcsolatos értesítéseket küldjön részükre.

 3. Minden Hirdetéshez a Hirdetőnek adnia kell egy olyan webcímet a hirdetéseihez, amely további, pontosabb információkat tartalmaz a hirdetett utazással kapcsolatban. (Tehát nem megfelelő egy általános főoldal, gyűjtőoldal, vagy további keresőoldal.)

 4. Minden közzétételt manuális jóváhagyás előz meg. A nem releváns hirdetéseket előzetes egyeztetés nélkül töröljük. A portál adminisztrátora fenntartja a szubjektív megítélés lehetőségét a nehezen megítélhető esetekben.

 5. A Webportálon az utazásszervező ingyenes regisztráció után tehet közzé Hirdetéseket. A hirdetésnek minimálisan tartalmaznia kell a rendszer által kötelezően megkövetelt adatokat. A hirdetés szövegének meg kell felelnie a Szolgáltató által támasztott technikai feltételeknek (pl. hossz, formátum stb.)

 6. Hirdetés elhelyezésének a feltétele a hirdető weboldalán egy "TripFinder.hu" link elhelyezése, mely a "https://tripfinder.hu" oldalra mutat.

 7. A Szolgáltató nem hagyja jóvá azokat a hirdetéseket, amelyek az alábbi kritériumok közül egy vagy több ponttal egyezik, ezért ellentétes a Webportál eredeti céljaival és értékrendjével:

    1. A hirdetés olyan Utazást tartalmaz, amely nem eseti szervezésű hanem általános, bárki által elérhető program (pl. “Várja Önöket minden nap 10 és 18 óra között az állatkert”).

    2. A meghirdetett program létrejötte további felételekhez kötött, így bizonytalan vagy nem egyértelmű a megvalósulás időpontja (pl: “bizonyos létszám esetén indul a túra”, vagy “érdeklődjön az időpontok / helyszín felől”).

    3. A meghirdetett program legalább egy napos (8 órás) kell legyen. (pl: “bestseller író dedikálja a könyveit a sarki kávéházban vasárnap este 18:00 és 18:30 között”.)2.) Extra szolgáltatások és a kapcsolódó díjak megfizetése

 1. A Webportál üzemeltetője nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek a Hirdető részéről díjfizetéshez kötöttek. Ebben az esetben a választott extra szolgálatás(ok)ért az érvényes díjszabás szerinti díjat (a továbbiakban: „Szolgáltatási díj”) köteles fizetni. Ezen extra szolgáltatásokat minden esetben kifejezetten kifejezetten meg kell rendelni, fizetési kötelezettség automatikusan (pl. csak a regisztráció által), nem keletkezik. Fizetős szolgáltatások:

  1. Kiemelés: A megvásárolt időtartamig a Hirdető hirdetésének megkülönböztető kiemelése (színezett keret), és előresorolása a belépő oldalon. A kiemelés egyszeri díjért cserébe a hirdetés lejártáig érvényben marad.

  2. Bannermegjelenítés a belépő oldalon a hirdetések felett: A Webportálon megállapodás szerinti ideig kattintható, a Hirdető által küldött 728x90px méretű, gif, jpg vagy szöveges (html) formátumú banner elhelyezése.

  3. PR cikk megjelenítése: A szerződésben meghatározott Webportál cikkek számára kijelölt aloldalán a Hirdető által megadott – jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő – szöveg és kép elhelyezése, illetve annak egy részletének hírlevélben való megjelenése - képpel, bevezető szöveggel, valamint a Hirdető által megadott Webportálra mutató linkkel.

 2. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás(ok)ról annak megfizetése után legfeljebb 3 munkanapon belül számlát állít ki a megrendelt szolgáltatásról, és e-mailben megküldi a Felhasználó részére.

 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot az érvényes Szolgáltatási díjak megváltoztatására. Új árlista kibocsátása a már megrendelt szolgáltatások díját nem érinti. A Szolgáltató az új árlistát Webportálon közzéteszi.

 4. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 5. Amennyiben a szolgáltatást a Szolgáltató neki felróhatóan nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, úgy a Szolgáltató visszafizeti a még igénybe nem vett / nem teljesített szolgáltatásokra eső, a Felhasználó által már megfizetett díjat.

 

3.) A Regisztráció

 1. A Hirdető kijelenti és tudomásul veszi, hogy a regisztrációval elfogadja jelen ÁSZF, ill. mellékletei rendelkezéseit, és a Szolgáltató Adatvédelmi szabályzatát.

 2. Azokat a regisztrált Hirdetőket, akiknek 1 évig nincs aktív hirdetésük, töröljük. A későbbi regisztráció lehetséges.

 3. Szolgáltató a Hirdető által a regisztráció során megadott személyes/céges adatait bizalmasan kezeli a vonatkozó törvényi előírások betartásával, azonban azok valódiságát nem ellenőrzi, a megadott adatok valódiságáért, helyességéért nem felel.

 4. A Webportál szolgáltatásait – beleértve a regisztrációt is – kizárólag nagykorú, cselekvőképes természetes személyek, jogi személyek pedig regisztrált képviselőik útján vehetik igénybe.

 5. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését követően válik érvényessé. Az aktiválatlan regisztrációkat 72 óra elteltével töröljük.

 

4.) Hirdetőkkel kapcsolatos rendelkezések

 1. A Hirdető a Webportálon kizárólag saját hatáskörében szervezett Utazást hirdethet meg. A Hirdető felelős az általa megadott adatok pontosságárét, valóságáért és aktuális voltáért, a Hirdető továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Felhasználó a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek felé. A Felhasználó által kép, vagy egyéb adat nem lehet megtévesztő, tisztességtelen, továbbá nem tartalmazhat reklámot, illetve nem lehetnek politikai vagy jogellenes célzatúak. A Szolgáltató jogosult a hirdetést, továbbá a feltöltött egyéb adatokat-és fényképeket törölni és/vagy a Webportálról eltávolítani, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az megtévesztésre alkalmas, egyéb módon jogszabálysértő, ellentétben áll a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, illetve más személy személyiségi vagy egyéb jogát sértheti. Ilyen esetekben a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesíteni, még abban az esetben sem, ha utóbb kiderül, hogy a Felhasználó által feltöltött adat, ill. kép egyébként jogszabályszerű volt, illetve nem sértette más személyi vagy egyéb jogát.

 2. A Hirdető bármikor jogosult az általa feltöltött adatokat a hirdetésben módosítani, kiegészíteni, eltávolítani.

 3. A Webportálon elhelyezett hirdetések és adatok összessége a Szolgáltatót illető szerzői jogi védelem alatt álló adatbázisnak minősül, következésképpen az adatbázis egészének, vagy részeinek bármilyen jogosulatlan felhasználása jogsértésnek minősül.

 4. A lejárt hirdetéseket a rendszer automatikusan törli. (Lejárt hirdetésnek tekinti a rendszer azt, amikor a meghirdetett utazás vagy program kezdődátuma a mai nap.)

 

5.) Vegyes rendelkezések

 1. Szolgáltató jogosult a Szerződésből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni.

 2. A Szerződésekre azok megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. A Szolgáltató az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A változásról szóló értesítést Szolgáltató internetes honlapján közzéteszi. Jelen ÁSZF módosításai automatikusan kiterjednek az általa szabályozott jogviszonyokra, a módosítás közlésekor már hatályban lévő Szerződésekre azonban azok megszűnéséig vagy megszüntetéséig a Szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF vonatkozik. Ez alól kivételt képeznek a technikai változások, a Webportál üzemeltetésével összefüggő változtatások, vagy a szolgáltatások érdemi tartalmát, a díjfizetési feltételeket és a felek kötelezettségeit és felelősségét érdemben nem érintő módosítások, amelyek a már folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazandóak.

 3. Jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek, különös tekintettel a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezésekre.

 4. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") 6:541. §-a (felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért) nem alkalmazandó. A vezető tisztségviselő által e jogviszonyával összefüggésben a másik félnek okozott károkozásért kizárólag a társaság felel. E rendelkezés nem érinti a Ptk. 6:541. §-án kívüli, felelősségre vonatkozó más jogszabályi rendelkezések alkalmazhatóságát.

 5. Szolgáltató karbantartás vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást.

 6. Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják, más személy még a képviselt magatartása alapján sem tekinthető képviselőnek, így a felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:18. § (2) bekezdésének alkalmazását.

 7. A felek jogvitáikat törekednek békés tárgyalások útján rendezni, annak sikertelensége esetén pertárgyértéktől függően a Pesti központi Kerületi Bíróság, ill. a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Kedvencek
Nincs még kedvenc hirdetésed